احمد رضوان

تاریخ تولد : ٣٩
رشته تدریس : فيزيك
سابقه تدریس : از سال ٦٥
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد فيزيك

تالیفات :
مراکز تدریس : مدارس ابوريحان – سروش- جابر – دانش-سوده- معلم – علامه طباطبايي
در ضمن خدمت مناطق ٢ و ١٠
توضیحات بیشتر: بير رسمي اموزش وپرورش ودر سال ٨٨ پيش از موعد بازنشسته شدم

احمد رضوان