عليرضا اكبرپور

  • عليرضا اكبرپور
    دبیر زیست شناسی
    دبیر زیست شناسی
  • Phone: ٠٩١٢٢٨٦٢٦٤٣
  • Email:

رشته تدریس: زيست شناسي
سابقه تدریس: ٢١ سال
مدرک تحصیلی: دكتراي حرفه اي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاریخ تولد: ١٣٥٣

تالیفات: كتابان ( پرسش و پاسخ زيست شناسي) بهترين( ١٠٠٠٠تست زيست شناسي)+ كپي برابر اصل ( انتشارات نيمكت سبز) + كتاب كار از انتشارات قلم چي ( پژوهندگان)

مراکز تدریس:
امسال:
دبيرستان شايستگان ( تهران)
دبيرستان نيلوفر ( تهران- شهر ري)
دبيرستان مهرورز ( تهران – شهرك غرب)
دبيرستان فاطميه ( تهران – مجيديه)
دبيرستان حكمت ( پسرانه شهر ري)
دبيرستان زنجيره اي حديث كساء ( قزوين)
دبيرستان فرزانگان ( قزوين)

آموزشگاه پژوهندگان ( نمايندگي قلم چي پسرانه كرج)
آموزشگاه سلاله ( نمايندگي قلم چي دخترانه كرج)
آموزشگاه حديث (قزوين)
آموزشگاه انديشه برتر ( نمايندگي گاج دختران اسلامشهر)
آموزشگاه انديشه ( نمايندگي گاج پسرانه اسلامشهر)
آموزشگاه سنجش برتر ( نمايندگي گاج اراك)
آموزشگاه عرفان ( نمايندگي قلم چي آبيك)

عليرضا اكبرپور